HD A- frei, ED 0/0- frei, OCD 0/0- frei, Spondylose – frei, PL – frei

HD A- free, ED – free, OCD – free, Spondylose – free, LP – free