HD A- frei, ED 0/0- frei, OCD 0/0- frei, Spondylose – frei, PL – frei, DNA Test